SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 32 447 77 55, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

O nas

Niepub­liczny Zakład Opieki Zdrowot­nej Dokawa jest placówką medy­czną świad­czącą nieod­płatne usługi zdrowotne z zakresu pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej (POZ) dla mieszkańców miejs­cowości i osiedli takich jak Piasek, Polne Domy, Poligon, Stara Wieś, Pod­starzyniec, Osiedle Daszyńskiego,
Ćwik­lice, Bodzów, Rudoł­tow­ice, Rudawki, Jankow­ice, Studzienice.

W NZOZ Dokawa funkcjonują również porad­nie spec­jal­isty­czne i pra­cownia diagnostyczna.

Na wiz­yty lekarskie w gabi­netach pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej oraz gabi­netach spec­jal­isty­cznych, na zabiegi pielęg­niarskie i reha­bil­i­ta­cyjne, na bada­nia ultra­sono­graficzne można umówić się
tele­fon­icznie. Ustal­e­nie ter­minu i godziny wiz­yty chroni pac­jen­tów przed niepotrzeb­nym spędzaniem czasu w poczekalni i pozwala lep­iej zaplanować dzień.


His­to­ria

NZOZ Dokawa rozpoczął dzi­ałal­ność leczniczą 1 sty­cz­nia 2004 roku.

Ośrodek zdrowia Piasek był pier­wszą pszczyńską placówką medy­czną, nie posi­ada­jącą w chwili
założe­nia żad­nych pac­jen­tów prze­ję­tych po placówkach państ­wowych. W dniu 1 sty­cz­nia 2004 roku jedyną osobą zadeklarowaną do pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej w NZOZ Dokawa był jego założyciel.

W tym cza­sie utrud­nie­niem w zbiera­niu deklaracji pac­jen­tów był protest prowad­zony przez inne ośrodki zdrowia. NZOZ DOKAWA, jako placówka rozpoczy­na­jąca współpracę z NFZ, nie prowadził protestu, ale do czasu jego zakończenia nie zbierał deklaracji pac­jen­tów, by nie wyko­rzysty­wać
trud­nej sytu­acji stra­jku­ją­cych placówek konkurencyjnych.

Od lutego roku 2004 dzięki pro­fesjon­al­iz­mowi i odd­a­niu pra­cown­ików NZOZ Dokawa liczba pac­jen­tów zadeklarowanych do naszej placówki sys­tem­aty­cznie rośnie. 1 lipca 2010 roku rozpoczął dzi­ałal­ność Ośrodek Zdrowia Ćwiklice.

NZOZ DOKAWA staw­ia­jąc na rozwój posz­erza zarówno ofertę mery­to­ryczną usług świad­c­zonych
pac­jen­tom jak i dostęp­ność. W kwiet­niu roku 2012 otwar­liśmy trze­cią naszą placówkę OŚRODEK ZDROWIA JANKOWICE

Dzisiaj w ośrod­kach NZOZ DOKAWA z usług Pod­sta­wowej Opieki Zdrowot­nej (POZ) korzysta ponad
6 tysięcy pacjentów.