Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12

Menu drugiego poziomu

Oferta

Pod­sta­wowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Pod­sta­wowa opieka zdrowotna finan­sowana ze środ­ków Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia (NFZ), świad­c­zona nieod­płat­nie przez lekarzy Pod­sta­wowej Opieki Zdrowot­nej,
pielęg­niarki i położné środowiskowo-​rodzinne w Ośrodku Zdrowia Piasek, Ośrodku Zdrowia Ćwik­lice, Ośrodku Zdrowia Jankowice

Porad­nie specjalistyczne

Porad­nie spec­jal­isty­czne funkcjonu­ją na zasadzie poradni pry­wat­nych, w których
prak­tykują lekarze spec­jal­iści (ginekolog-​położnik, ortopeda, chirurg, internista, nefrolog, der­ma­tolog, lekarz medy­cyny pracy).

Piasek ► Ćwik­lice ► Jankow­ice ►

Lab­o­ra­to­rium

Lab­o­ra­to­rium ofer­u­jące sze­roki zakres badań anal­i­ty­cznych, bio­chemicznych,
bak­te­ri­o­log­icznych, wiru­so­log­icznych, immuno­log­icznych, genetycznych.

Pra­cow­nia ultra­sono­graficzna (USG)

Pra­cow­nia ultra­sono­graficzna oferująca:

USG narządów jamy brzusznej (w ramach NFZ).

USG narządów ruchu, USG gineko­log­iczne, położnicze, USG piersi, (w ramach pry­wat­nych poradni specjalistycznych).

Gabi­nety zabiegowe

Gabi­nety zabiegowe ofer­u­jące pełny zakres czyn­ności pielę­gna­cyjnych, zas­trzyków i szczepień.

Opieka środowiskowo-​rodzinna

Pielęg­niarka i położna środowiskowo-​rodzinna udzielają świad­czeń opieki zdrowot­nej w miejscu zamieszka­nia pac­jenta oraz w gabinecie pielęgniarki/​położnej POZ.

Przeczy­taj więcej.

Szkoła Rodzenia

Położna rodzinna, (w ramach NFZ), prowadzi zaję­cia poświę­cone ciąży, porodowi,
poło­gowi oraz opiece nad noworodkiem.

Przeczy­taj więcej o Szkole Rodzenia