Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Szkoła Rodzenia Pszczyna – BEZPŁATNA

Od kilku lat w NZOZ DOKAWA dzi­ała SZKOŁA RODZENIA real­izu­jąca autorski pro­gram
dra n.med. Marcina Leśniewskiego
.

Zaję­cia SZKOŁY RODZENIA prowadzi, w Ośrodku Zdrowia w Jankow­icach, Mirosława Woj­tala – położna z wielo­let­nim stażem pracy na sali porodowej, odd­ziale położniczym i odd­ziale patologii ciąży.

Pro­gram zajęć

Pro­gram składa się z kilku dwu­godzin­nych spotkań poświę­conych ciąży, porodowi, poło­gowi,
prob­le­mom psy­cho­log­icznym związanym z prokreacją, zmi­anom sta­tusu prawnego rodziny w związku z ciążą i urodze­niem dziecka, opieką nad noworod­kiem, prob­le­mom pediatrycznym.

W zaję­ci­ach biorą udział pary oczeku­jące dziecka oraz same przyszłe Mamy.

Zaję­cia są bezpłatne

Zaję­cia w naszej Szkole Rodzenia są w całości refun­dowane przez NFZ. Uczest­nicy nie ponoszą
żad­nych kosztów.

Kon­takt

tel. 605 099 660 e-​mail: szkolarodzenia.dokawa@gmail.com