Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Podstawowa opieka zdrowotna

Filarem finan­sowa­nia POD­STA­WOWEJ OPIEKI ZDROWOT­NEJ ze środ­ków Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia są pisemne deklaracje pac­jen­tów decy­du­ją­cych się na korzys­tanie z usług OŚRODKA ZDROWIA. NFZ przekazuje określoną przez siebie kwotę co miesiąc, na każdego pac­jenta zadeklarowanego do lekarza i pielęg­niarki czy położnej środowiskowo-​rodzinnej OŚRODKA ZDROWIA.

Z pieniędzy tych NZOZ DOKAWA pokrywa koszty wyna­jmu budynków i ich utrzy­ma­nia, mediów, obsługi infor­maty­cznej, a przede wszys­tkim koszty pracy lekarzy, pielęg­niarek i położnych oraz koszty badań pac­jen­tów i mate­ri­ałów opa­trunk­owych, igieł, strzykawek.

Im więcej zadeklarowanych pac­jen­tów tym pula pieniężna na finan­sowanie dzi­ałal­ności OŚROD­KÓW ZDROWIA jest więk­sza, a zatem od ilości zadeklarowanych pac­jen­tów zależy poziom usług.

Deklarację do POD­STA­WOWEJ OPIEKI ZDROWOT­NEJNZOZ DOKAWA można złożyć oso­biś­cie w OŚRODKU ZDROWIA PIASEK, OŚRODKU ZDROWIA ĆWIK­LICE lub OŚRODKU ZDROWIA JANKOW­ICE. Per­sonel pomoże prze­brnąć przez zaw­iłości druków deklaracji. Pac­jenci deklarują wybór: płeć męska – lekarza, pielęg­niarki, płeć żeńska – lekarza, pielęg­niarki i położnej, noworodki, dzieci do 6 tygod­nia życia (rodzic, opiekun) – lekarza, pielęg­niarki i położnej.
Pobierz:

Do wypełnienia deklaracji POZ potrzebne są dane osobowe (dowód oso­bisty) oraz nr karty NFZ.

Wniosek o wydanie karty

Według nowego sys­temu eWUŚ do rejes­tracji potrzebny jest nr PESEL.