Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Opieka środowiskowo-​rodzinna

Położna środowiskowo-​rodzinna:

 • wykonuje wiz­yty patron­ażowe u położnic i ich dzieci do 6 tyg. życia;
 • prowadzi edukację ciężarnych, doty­czącą prze­biegu ciąży, porodu i połogu oraz opieki
  nad dzieck­iem (szkoła rodzenia);
 • real­izuje wiz­yty u kobiet po oper­ac­jach gineko­log­icznych lub onkologiczno-​ginekologicznych.
  Obe­j­mują one okres od momentu wyp­isu ze szpi­tala do całkowitego zago­je­nia się rany
  poop­er­a­cyjnej. Świad­czenia wykony­wane są w ramach NFZ, na pod­stawie zlece­nia wydanego przez lekarza placówki, w której wykony­wany był zabieg.
  Rejes­tracja tel. 605 099 660

Pielęg­niarka środowiskowo-​rodzinna:

 • udziela świad­czeń terapeutyczno-​leczniczych (m.in. założe­nie zgłęb­nika, cewnikowanie, pobieranie krwi, iniekcje, zmi­ana opatrunków);
 • wykonuje usługi pielęgnacyjno-​higieniczne;
 • koor­dynuje dzi­ała­nia na rzecz podopiecznego w zakre­sie spraw soc­jal­nych poprzez inne placówki ochrony zdrowia, instytucje.

U osób niepełnosprawnych lub w stanach ter­mi­nal­nych pielęg­niarka real­izuje świad­czenia w domu.
W schorzeni­ach ostrych i nagłych zachorowa­ni­ach, gdy wymaga tego stan pac­jenta, świad­czenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w schorzeni­ach przewlekłych – w ter­minie uzgodnionym.