SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 32 447 77 55, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Zasady wydawania skierowań na badania diagnostyczne

2 lata temu

Skierowanie na badanie diag­nos­ty­czne ma obow­iązek wydać lekarz,

który to badanie zleca, np. jeśli bada­nia zleca lekarz w poradni spec­jal­isty­cznej, to również powinien on wys­tawić skierowanie na takie badanie.
Brak jest pod­staw prawnych do odsyła­nia pac­jen­tów do lekarza POZ celem wyko­na­nia badań diag­nos­ty­cznych na rzecz poradni spec­jal­isty­cznych i planowych zabiegów oper­a­cyjnych.
W przy­padku zak­wal­i­fikowa­nia pac­jenta do leczenia oper­a­cyjnego, szpi­tal wykonuje konieczne dla leczenia szpi­tal­nego bada­nia diag­nos­ty­czne i konsultacje.

Bada­nia z placówek nieposi­ada­ją­cych kon­traktu z NFZ (pry­watne: gabi­nety, przy­chod­nie, szpi­tale) nie podle­gają finan­sowa­niu ze środ­ków pub­licznych, co oznacza, że pac­jent zobow­iązany jest je wykonać na własny koszt.

Kon­tynu­acja leczenia zale­canego przez spec­jal­istę u lekarza POZ
Lekarz POZ może kon­tyn­uować lecze­nie far­mako­log­iczne pac­jenta zas­tosowane przez lekarza w poradni spec­jal­isty­cznej, jeżeli posi­ada infor­ma­cję od lekarza spec­jal­isty, który ma obow­iązek ją wys­tawić (nie rzadziej niż co 12 miesięcy). Pac­jent ma obow­iązek dostar­czyć taką pisemną infor­ma­cję do lekarza POZ.

wg Roz­porządzenia Min­is­tra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 (Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484).

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat