SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 667 478 315, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Program Profilaktyka 40 Plus

miesiąc temu

1 lipca rusza pro­gram bezpłat­nych badań dla osób od 40 roku życia.

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma dostęp do bezpłat­nego paki­etu badań diag­nos­ty­cznych.
Każdy uprawniony będzie mógł wykonać bada­nia w punkcie, który zawarł umowę z NFZ o real­iza­cję pro­gramu Pro­fi­lak­tyka 40 plus. Świad­czenia będą real­i­zowane na pod­stawie e-​skierowania wys­taw­ionego przez sys­tem.
Skierowanie, (w postaci elek­tron­icznej), można uzyskać na Indy­wid­u­al­nym Kon­cie Pac­jenta (IKP) oraz za pośred­nictwem infolinii Domowej Opieki Medy­cznej (DOM) pod nr tele­fonu 22 735 39 53.
DO BADA­NIAWYBRANEJ PLACÓWCE WYSTAR­CZY ZGŁOSIĆ SIĘ Z DOWO­DEM OSOBISTYM.

Bada­nia wykony­wane w ramach paki­etu:
1.Pakiet badań diag­nos­ty­cznych dla kobiet zaw­iera badania:

 • mor­folo­gia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • stęże­nie cho­les­terolu całkowitego albo kon­trolny pro­fil lipidowy;
 • stęże­nie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP – bada­nia doty­czące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moc­zowego we krwi;
 • krew uta­jona w kale – metodą immuno­chemiczną (iFOBT).

2.Pakiet badań diag­nos­ty­cznych dla mężczyzn zaw­iera ww. bada­nia posz­er­zone o:

 • PSA – anty­gen swoisty dla ster­cza całkowity.

3.Pakiet badań diag­nos­ty­cznych wspólny to:

 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz oblicze­nie wskaźnika masy ciała (BMI);
 • ocena miarowości rytmu serca.

wg https://​www​.gov​.pl

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat