SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 32 447 77 55, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-​19 DOKAWA ĆWIKLICE

2 lata temu

Ośrodek Zdrowia Dokawa w Ćwik­li­cach real­izuje szczepi­enia prze­ciw Covid-​19.
Tel. 667 478 315

Rejes­tracja wizyt na szczepi­e­nie rozpoczęła się 15 sty­cz­nia 2021.
W pier­wszej kole­jności zapisać się mogli seniorzy, którzy skończyli 80 lat.
Od 22 sty­cz­nia zare­je­strować się mogły osoby powyżej 70. roku życia.
Szczepi­enia seniorów rozpoczęły się 25 sty­cz­nia.

Wszys­tkie dorosłe osoby, 1869 lat mogą zgłosić chęć szczepi­enia na for­mu­la­rzu online na stronie https://​pac​jent​.gov​.pl. Zgłosze­nie nie jest rejes­tracją na szczepi­e­nie. Rejes­tracja na konkretny ter­min będzie możliwa po tym jak ruszą szczepi­enia dla danej grupy wiekowej lub zawodowej. Pac­jent dostanie wtedy wiado­mość mailową, że ma już wys­taw­ione skierowanie.
Osoby powyżej 70 lat mogą się zare­je­strować wysyła­jąc SMS o treści SzczepimySie na nr 664 908 556. Zostaną one popros­zone o nr pesel i kod pocz­towy. Sys­tem zapro­ponuje im najbliższy ter­min, blisko miejsca zamieszka­nia i przy­pomni o nim na dobę przed szczepieniem.

Etapy szczepi­enia:

  • Rejes­tracja on-​line: przez infolinię 989, poprzez Inter­ne­towe Konto Pac­jenta lub w punkcie szczepień.
  • Zgłosze­nie do punktu szczepień – kwal­i­fikacja przez lekarza.
  • Wyko­nanie szczepi­enia oraz obserwacja po szczepieniu.
  • Powtórze­nie pro­cesu po upły­wie 21 dni – bez konieczności ponownej rejes­tracji.

Pod­stawę kwal­i­fikacji do szczepi­enia stanowi poniższy kwes­t­ionar­iusz, z którym
pac­jent powinien zapoz­nać się wcześniej, ponieważ zgłasza­jąc się na szczepi­e­nie musi speł­niać zawarte w nim kryteria.

Pobierz:
Kwes­t­ionar­iusz szczepi­enia z oświad­cze­niem

Kwal­i­fikacja do szczepi­enia prze­ciw Covid-​19 nie wymaga wcześniejszej oceny
stęże­nia prze­ci­w­ciał prze­ciw Sars-​CoV-​2
.

Comir­naty – ulotka dla pac­jenta

DOKAWA ĆWIK­LICE

https://​gov​.pl
https://​pac​jent​.gov​.pl

Więcej o szczepi­e­niu COVID

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat