SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 32 447 77 55, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Szczepienie przeciw Covid-​19

3 lata temu

W Polsce, w pier­wszej kole­jności, zostanie zaszczepi­ony per­sonel medy­czny, (grupa 0).

Do grupy 0 dołączą również pra­cown­icy medy­czni i niem­e­dy­czni Domów Pomocy Społecznej, aptek, uczelni medy­cznych oraz rodz­ice wcześniaków.

W kole­jnych eta­pach szczepi­eni będą:
etap1 – pen­sjonar­iusze domów pomocy społecznej, seniorzy w kole­jności od najs­tarszych, służby mundurowe, nauczy­ciele, osoby poniżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi zwięk­sza­ją­cymi ryzyko ciężkiego prze­biegu COVID-​19.
etap 2 – osoby bezpośred­nio zapew­ni­a­jące funkcjonowanie pod­sta­wowej dzi­ałal­ności państwa, narażone na zakaże­nie ze względu na częste kon­takty społeczne (m.in. pra­cown­icy poczty, wymi­aru spraw­iedli­wości).
etap 3 – przed­siębiorcy i pra­cown­icy sek­torów zamknię­tych w związku z wys­tąpi­e­niem
epi­demii oraz pozostała część dorosłej pop­u­lacji.

Pro­ces szczepień będzie oparty o e-​skierowania ważné 90 dni od dnia wys­taw­ienia.
Będą one gen­erowane automaty­cznie według ter­minów szczepień dla poszczegól­nych grup.

W celu umówienia wiz­yty, pac­jent będzie mógł sko­rzys­tać ze spec­jal­nej infolinii – 989, umówić się elek­tron­icznie poprzez swoje Inter­ne­towe Konto Pac­jenta na pac​jent​.gov​.pl lub bezpośred­nio w punkcie szczepień. Po doko­na­niu rez­erwacji wiz­yty, pac­jent otrzyma SMS z infor­ma­cją o wybranym miejscu i ter­minie szczepi­enia, ponowny SMS będzie przekazy­wany dzień przed wiz­ytą. Pac­jent będzie od razu umaw­iany na 2 wiz­yty i także przed drugą dawką szczepi­onki będzie powiadami­any sms-​em. Otrzyma też zaświad­cze­nie o szczepi­e­niu. Będzie można anu­lować wiz­ytę, zmienić ter­min lub wybrać inny punkt szczepień przed przyję­ciem pier­wszej dawki szczepi­onki. Jed­nak już po pier­wszym szczepi­e­niu nie będzie można dokonać zmi­any z uwagi na konieczność poda­nia drugiej dawki pochodzącej od tego samego pro­du­centa.
UWAGA!
Cen­tralny sys­tem tele­in­for­maty­czny, dzięki któremu będzie można umówić się na szczepi­e­nie, ruszy 15 sty­cz­nia. W pier­wszej kole­jności, na szczepi­e­nie, będą mogli się zapisać seniorzy powyżej 80 roku życia, pen­sjonar­iusze domów pomocy społecznej, potem osoby powyżej 60 lat, nauczy­ciele i służby mundurowe.

Na rzą­dowej stronie https://​gov​.pl została udostęp­niona mapa z lokaliza­c­jami punk­tów szczepień w całym kraju.

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat