Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

WZNOWIENIE SZCZEPIEŃ

3 miesiące temu

Min­is­ter Zdrowia, Główny Inspek­tor San­i­tarny zale­cają wznowie­nie real­iza­cji szczepień ochronnych.

Szczepi­e­nie można przeprowadzić jeżeli:

  • brak jest epi­demi­o­log­icznych czyn­ników ryzyka zakaże­nia SARS-​CoV-​2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domown­ików (np. powrót w ciągu ostat­nich dni z rejonów o dużej i utr­walonej trans­misji SARS CoV-​2 lub kon­takt w ciągu 14 ostat­nich dni z osobą zakażoną SARS-​CoV-​2 lub chorą na COVID-​19 lub prze­by­wa­jącą w kwaran­tan­nie z powodu ryzyka zakaże­nia SARS-​CoV-​2);
  • zarówno dziecko jak i rodzic/​opiekun, a także ich domown­icy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazy­wać na COVID-​19.

wg Komu­nikatu Min­is­terstwa Zdrowia z dnia 17.04.2020 – www​.gov​.pl.

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat