Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

STAN EPIDEMII. BADANIA OKRESOWE

3 miesiące temu

Główny Inspek­tor Pracy wydał zalece­nia związane z wykony­waniem okre­sowych badań lekars­kich w trak­cie epidemii.

Aby zmin­i­mal­i­zować ryzyko zakaże­nia pra­cown­ików i rozprzestrzeni­a­nia się koron­awirusa SARS CoV-​2pra­co­dawca może nie wysłać pra­cown­ika na okre­sowe bada­nia lekarskie, wys­taw­ia­jąc mu jed­nak ter­mi­nowo skierowanie tzn. w ter­minie wynika­ją­cym z orzeczeń lekars­kich wys­taw­ionych na ostat­nich odby­tych bada­ni­ach.
Ter­mi­nowe wys­taw­ie­nie skierowa­nia będzie trak­towane jako potwierdze­nie gotowości pra­co­dawcy do wypeł­ni­a­nia obow­iązku wysła­nia na bada­nia pra­cown­ika. Pra­cown­icy powinni wykonać bada­nia w okre­sie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwoła­nia stanu epidemii.

Powyższe rozwiąza­nia nie mają zas­tosowa­nia do wstęp­nych i kon­trol­nych badań.
Utrzy­muje się obow­iązek niedo­puszczenia pra­cown­ika do pracy bez uzyska­nia orzeczenia lekarskiego określa­jącego brak prze­ci­wwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, również po prze­bytej choro­bie (badanie kon­trolne).
W przy­padku braku dostęp­ności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia bada­nia wstęp­nego lub kon­trol­nego, badanie takie może przeprowadzić i wydać orzecze­nie lekarskie inny lekarz, przy czym będzie ono ważné 30 dni od dnia odwoła­nia epidemii.

wg Roz­porządzenia Min­is­tra Zdrowia z dnia 13 marca 2020, oraz znow­eli­zowanej w dniu 31.3.2020 r.ustawy z 2 marca 2020 r.

https://​medy​cy​napra​cy​por​tal​.pl

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat