Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

STAN EPIDEMII. PRACA PRZYCHODNI

3 tygodnie temu

Od 16.03.2020 rejes­tracja dzieci i dorosłych – tylko telefonicznie.

W przy­padku pode­jrzenia zakaże­nia koron­awirusem SARS-​CoV-​2 należy niezwłocznie zadz­wonić do stacji sanitarno-​epidemiologicznej w Tychach tel. 517 497 829 lub 512 370 717.
NIE NALEŻY PRZY­CHODZIĆ DO PRZY­CHODNI.

Pozostali pac­jenci, w pier­wszej kole­jności, powinni sko­rzys­tać z tele­po­rady lekarskiej. Na pod­stawie wywiadu lekarz decy­duje, czy pac­jent (dorosły, dziecko) ma przyjść do przy­chodni na badanie. W trak­cie tele­po­rady pac­jent dostaje zalece­nia, może uzyskać e-​receptę, zwol­nie­nie lekarskie.

Szczepi­enia, bilanse zdrowia, medy­cyna pracy są odwołane do końca marca.

Przewlekle chorzy powinni zamaw­iać recepty tele­fon­icznie. Przez tele­fon otrzy­mają też kod dostępu recepty.
BADA­NIALAB­O­RA­TO­RIUM TYLKO NA ZLECE­NIE LEKARSKIE W TRY­BIE PIL­NYM.

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat