Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

STAN EPIDEMII. PRACA PRZYCHODNI

3 miesiące temu

Rejes­tracja dzieci i dorosłych – tylko telefonicznie.

W przy­padku pode­jrzenia zakaże­nia koron­awirusem SARS-​CoV-​2 należy niezwłocznie zadz­wonić do stacji sanitarno-​epidemiologicznej w Tychach tel. 517 497 829 lub 512 370 717.
NIE NALEŻY PRZY­CHODZIĆ DO PRZY­CHODNI.

Pozostali pac­jenci, w pier­wszej kole­jności, powinni sko­rzys­tać z tele­po­rady lekarskiej. Na pod­stawie wywiadu lekarz decy­duje, czy pac­jent (dorosły, dziecko) ma przyjść do przy­chodni na badanie. W trak­cie tele­po­rady pac­jent dostaje zalece­nia, może uzyskać e-​receptę, zwol­nie­nie lekarskie.

Pac­jent zaopa­tr­zony w maseczkę może ode­brać w przy­chodni skierowanie do spec­jal­isty, (inne doku­menty).
W przy­chodni obow­iązuje 2 – metrowy dys­tans społeczny. (Nie doty­czy rodz­iców z dziećmi, pac­jenta z opiekunem).

Przewlekle chorzy powinni zamaw­iać recepty tele­fon­icznie. Przez tele­fon otrzy­mają też kod dostępu recepty oraz numer zlece­nia na wyroby medy­czne (pielu­choma­jtki, cewniki).

BADA­NIALAB­O­RA­TO­RIUM WYKONUJE SIĘ PO TELE­FON­ICZNEJ REJESTRACJI.

Od 20.04.2020 wznowiono real­iza­cję szczepień. W miarę możli­wości orga­ni­za­cyjnych przy­chodni kon­tyn­uowane będą również bada­nia bilan­sowe – w pier­wszej kole­jności tzw. bilans 6-​latka.

Od 4 maja wznaw­iają dzi­ałal­ność gabi­nety spec­jal­isty­czne – chirurg, ortopeda, internista, ginekolog-​położnik, a od 18 czer­wca Porad­nia Reuma­to­log­iczna.

23.06.2020 Dokawa Jankow­ice wznawia wykony­wanie badań pro­fi­lak­ty­cznych pra­cown­ików.
ILOŚĆ BADAŃ OGRANICZONA.

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat