Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

GRYPA!

6 miesięcy temu

Zakaże­nie szerzy się drogą kro­pelkową (kichanie, kaszel) oraz poprzez kon­takt z przed­mio­tami (klamki, poręcze, koszyki sklepowe).

Zad­baj o higienę w okre­sie wzmożonych zachorowań na grypę!

  • myj ręce jak najczęś­ciej – przed jedze­niem, po kon­tak­cie z osobą chorą i przed­mio­tami w miejs­cach publicznych;
  • nie zapom­i­naj o praw­idłowej tech­nice mycia rąk – mydłem pod bieżącą wodą, przez 2030 sekund, rozprowadza­jąc go dokład­nie po wszys­t­kich powierzch­ni­ach dłoni i palców;
  • w przy­padku braku dostępu do bieżącej wody uży­waj chus­teczek nasąc­zonych środ­kami czys­tości na bazie alkoholu;
  • zasła­niaj nos i usta pod­czas kicha­nia i kaszlu;
  • chus­teczki higien­iczne po uży­ciu wyrzu­caj do kosza, aby nie stanow­iły źródła zakażenia;
  • wietrz pomieszczenia, w których przebywasz;
  • jeśli masz objawy grypy (kaszel, ból mięśni, stawów, ból głowy, dreszcze, osła­bi­e­nie, duszność) – unikaj dużych skupisk ludzi, oraz zgłoś się do lekarza.

W związku z zakaże­ni­ami koron­awirusem SARS-​CoV-​2, osobom, które mają poniższe objawy:
– tem­per­atura powyżej 38°C
lub
– kaszel, duszność
a były w ostat­nich 14 dni­ach w regionie zakażeń lub miały kon­takt z osobami, które były tam w tym cza­sie lub podróżowały z takimi osobami zaleca się zgłosić do szpi­tal­nego odd­zi­ału chorób zakaźnych, najbliższego swo­jego miejsca zamieszka­nia.

wg www​.wsse​.katow​ice​.pl, www​.nfz​.gov​.pl

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat