Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

E – RECEPTA

rok temu

Od sty­cz­nia 2020r. recepty będą wys­taw­iane obow­iązkowo w postaci elektronicznej.

  1. Lekarz elek­tron­icznie wys­tawia i pod­pisuje receptę.
  2. Pac­jent otrzy­muje wydruk infor­ma­cyjny (w gabinecie) lub e-​receptę drogą elek­tron­iczną – jako e-​mail lub SMS4-​cyfrowym kodem.
  3. Pac­jent udaje się do apteki.
  4. Far­ma­ceuta skanuje kod z wydruku infor­ma­cyjnego lub wpisuje 4-​cyfrowy kod z SMSPESEL.
  5. Pac­jent otrzy­muje leki.


Aby otrzy­mać e-​receptę na e-​mail lub SMS należy:


INTER­NE­TOWE KONTO PAC­JENTA daje możliwość:

  • otrzymy­wa­nia recept niezbęd­nych do kon­tynu­acji leczenia bez konieczności wiz­yty u lekarza,
  • upoważnienia innej osoby do dostępu do danych medy­cznych lub infor­ma­cji o stanie zdrowia,
  • sprawdzenia i pobra­nia doku­men­tacji medycznej.

wg www​.pac​jent​.gov​.pl

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat