Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

POZ – WIECZOREM, W NOCY, W DNI WOLNE OD PRACY

rok temu

Świad­czenia noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej są bezpłatne

i udzielane bez skierowa­nia. Pomoc świad­c­zona jest w punk­tach noc­nej opieki i nie jest związana z lekarzem pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej, do którego jesteśmy zapisani.
Ubez­pieczeni w sytu­acji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzys­tać z dowol­nego punktu opieki.

Dyżu­ru­jący w przy­chodni lekarz udziela porad:
– w warunk­ach ambu­la­to­ryjnych,
– tele­fon­icznie,
– w przy­pad­kach medy­cznie uza­sad­nionych – w domu pacjenta.

Pac­jent może sko­rzys­tać z tej formy opieki zdrowot­nej w przypadku:

  • nagłego zachorowa­nia;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugeru­ją­cych bezpośred­nie zagroże­nie życia lub istotny uszczer­bek zdrowia, a zas­tosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczeki­wanie na otwar­cie przy­chodni może nieko­rzyst­nie wpłynąć na stan zdrowia.

Pac­jen­tom przysługują także zabiegi pielę­gna­cyjne w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżu­ru­jącego w POZ oraz zabiegi wynika­jące z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykony­wane przez pielęg­niarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Na tere­nie Pszczyny nocną i świąteczną opiekę świad­czy
OŚRODEK ZDROWIA SYME­TRIA
UL. PAR­TYZAN­TÓW 21
TEL. 32 447 47 05

wg www​.nfz​-katow​ice​.pl

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat